Sökning

Om oss

Museiverket

Museiverket är en kulturarvsexpert, serviceproducent och myndighet som utvecklar sin bransch. Det utökar, sköter och presenterar kulturhistorisk nationalegendom samt dokumenterar, producerar och förmedlar information.

Museiverket ansvarar tillsammans med andra myndigheter och övriga museiverk för skyddet av den kulturhistoriskt värdefulla miljön, det arkeologiska kulturarvet och byggnadsarvet. Dessutom kartlägger och presenterar Museiverket den kulturhistoriska nationalsamlingen, undersöker det materiella kulturarvet samt stödjer och utvecklar museibranschen på ett nationellt plan

Museiverkets föremåls- och bildsamlingar finns uppgifter om personer och fenomen från tusentals år. I Museiverkets arkiv finns material med anknytning till forskning, skötsel och förvaltning av kulturmiljö och kulturarv som ackumulerats under över hundra år.

Museiverket erbjuder alla medborgare mångsidiga tjänster som ständigt utvecklas. Verket är underställt undervisnings- och kulturministeriet.

Museiverket →

Finlands nationalmuseum

Finlands nationalmuseum är en del av Museiverkets organisation. Det är ett riksomfattande kulturhistoriskt museum vars uppgift är att undersöka, utöka och presentera det materiella kulturarvet. Finlands nationalmuseums omfattande och gamla kulturhistoriska samlingar består av mer än en halv miljon föremål. Föremålen berättar om Finlands historia, dagens Finland, folkkultur, de finsk-ugriska folkens kultur och om kulturer i olika världsdelar.

Finlands nationalmuseum svarar för verksamheten vid åtta andra museer samt Tavastehus slott och Olofsborg, och deltar i utvecklingen av museiverksamheten inom sin egen bransch.

Finlands nationalmuseum →